Transpozice

Schválením směrnice (15. května 2007) byl odstartována fáze transpozice, která bude probíhat po dobu dvou let (2007 - 2009). Na konci tohoto období musí mít členské státy transponovanou směrnici do národní legislativy včetně prováděcích vyhlášek.

V České republice je směrnice transponována novelou zákona 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, která vyšla jako zákon č. 380/2009. Ministerstvo životního prostředí touto novelou plánuje zřídit Národní geoportál INSPIRE, který bude široké veřejnosti zpřístupňovat prostorová data týkající se alespoň jednoho z témat přílohy.

Služby na geoportálu umožní uživateli vyhledávat, prohlížet, stahovat a transformovat data. Dále bude na geoportálu zřízena služba elektronického obchodu pro placení úhrad za poskytnutí dat, pokud budou zpoplatněna.

Poskytování prostorových dat a služeb bude upraveno nevýhradní licenční smlouvou. Její návrh bude součástí metadat dostupných na geoportálu. Metadaty, podle implementačních pravidel INSPIRE, budou opatřena všechna data i služby na geoportálu.

Součástí novely je i návrh koordinační infrastruktury pro prostorová data. Vytvořený koordinační výbor bude složen ze zástupců ústředních i územních orgánů veřejné správy a zájmových organizací sdružujících subjekty působící v oblasti prostorových dat.

Aby infrastruktury jednotlivých členských států byly vzájemně kompatibilní a využitelné v rámci Společenství, vyžaduje směrnice INSPIRE přijetí implementačních pravidel pro tyto oblasti:

Implementační pravidla budou vycházet postupně až do podzimu 2010 buď v podobě Nařízení komise (Commission Regulation), nebo jako Rozhodnutí komise (Commission Decision). Ve schvalovacím procesu Komisi pomáhá Komitologický výbor složený z představitelů všech členských států.

Implementační pravidla jsou vytvářena tzv. drafting týmy (Drafting Team), které tvoří experti navržení registrovanými SDIC a LMO a vybraní Komisí. Drafting týmy vytvoří návrh implementačních pravidel, který je poskytnut k připomínkování zaregistrovaným organizacím.
Spolu i implementačními pravidly vychází také technické návody (Technical Guidance), které popisují konkrétní technické rozhraní, požadavky a normy související s implementačními pravidly.

Pro zajištění jazykové konzistence v různých dokumentech INSPIRE vydalo JRC rejstřík terminologie používané ve směrnici a v implementačních pravidlech.

Časový harmonogram vývoje a realizace implementačních pravidel