SEIS

SEIS ? Shared Environmental Information System

Dne 1. února 2008 Komise schválila dokument: COM(2008)46 - Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Směrem k sdílenému informačnímu systému o životním prostředí (Shared Environmental Information System ? SEIS).

Schválení citovaného sdělení představuje přijetí principu modernizace a zjednodušení systému shromažďování, výměny a využití dat a informací potřebných pro koncipování a provádění politiky životního prostředí postupným nahrazením centralizovaných reportingových systémů systémy založenými na přístupu k údajům, jejich sdílení a interoperabilitě.

Zásady na nichž je SEIS založen:

  • Informace mají být spravovány co nejblíže ke svému zdroji.
  • Informace mají být shromážděny jednou a s ostatními dotčenými stranami mají být pro nejrůznější účely sdíleny.
  • Informace mají být snadno dostupné veřejným orgánům a mají jim umožnit snadné plnění reportingových povinností, vyplývajících z legislativy.
  • Informace mají být snadno přístupné veřejným orgánům na všech úrovních za účelem sledování stavu životního prostředí a efektivity jejich politik, stejně jako koncipování nových politik.
  • Informace mají být dostupné, aby umožnily koncovým uživatelům (jak veřejným orgánům tak občanům) provádět srovnání a účastnit se procesu tvorby a realizace politiky životního prostředí.
  • Informace mají být dostupné široké veřejnosti na vhodně zvolené úrovni agregace a na národní úrovni v příslušném národním jazyce.

Sdílení a zpracování informací se má provádět s využitím běžných volně dostupných softwarových prostředků (tzv. open source software tools).

Klíčovým krokem v implementaci SEIS bude modernizace právních předpisů ošetřujících způsob, jakým jsou informace, vyžadované evropskou environmentální legislativou zpřístupňovány. V průběhu roku 2009 Komise předloží legislativní návrh na novelizaci směrnice 91/692/EC o normalizaci reportingu za účelem jejího sladění se zásadami SEIS.

Na evropské i národní úrovni již v současnosti probíhá celá řada aktivit, jejichž cílem je zavedení systému sdílení do procesu poskytování dat a SEIS je v této souvislosti koncipován jako zastřešující aktivita, která poskytne jednotný rámec a to jak politický, tak organizační a finanční. Mezi nejdůležitějšími již probíhajícími aktivitami jsou zdůrazňovány především implementace směrnice INSPIRE, iniciativa GMES a budování Evropského informačního systému o vodě WISE. Stěžejní role při budování systému je přisouzena EEA. V této souvislosti je vyzdvižena zejména role sítě EIONET a evropských tématických středisek ETC.

Další informace naleznete na oficiálních stránkách Evropské komise věnovaných SEIS nebo na národních stránkách SEIS.

Koordinátor SEIS v ČR:

Ing. Jarmila Cikánková, CENIA, česká informační agentura životního prostředí jarmila.cikankova@cenia.cz