O INSPIRE

INSPIRE - INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe je iniciativou Evropské komise. Stejnojmenná směrnice Evropské komise a Rady si klade za cíl vytvořit evropský legislativní rámec potřebný k vybudování evropské infrastruktury prostorových informací. Stanovuje obecná pravidla pro založení evropské infrastruktury prostorových dat zejména k podpoře environmentálních politik a politik, které životní prostředí ovlivňují. Hlavním cílem INSPIRE je poskytnout větší množství kvalitních a standardizovaných prostorových informací pro vytváření a uplatňování politik Společenství na všech úrovních členských států.

Základní principy INSPIRE:

  • data sbírána a vytvářena jednou a spravována na takové úrovni, kde se tomu tak děje nejefektivněji
  • možnost bezešvě kombinovat prostorová data z různých zdrojů a sdílet je mezi mnoha uživateli a aplikacemi
  • prostorová data vytvářena na jedné úrovni státní správy a sdílena jejími dalšími úrovněmi
  • prostorová data dostupná za podmínek, které nebudou omezovat jejich rozsáhlé využití
  • snadnější vyhledávání dostupných prostorových dat, vyhodnocení vhodnosti jejich využití pro daný účel a zpřístupnění informace, za jakých podmínek je možné tato data využít.

Směrnice o vybudování infrastruktury prostorových dat ve Společenství (INSPIRE) vyšla 25. dubna 2007 a v platnost vstoupila 15. května 2007. Vytváří základ pro koordinační mechanismus potřebný k fungování infrastruktury na evropské úrovni.

Fáze transpozice začala schválením směrnice a trvala po dobu dvou let. Během nich byla směrnice transponována do národní legislativy novelou (zákon č. 380/2009 Sb.) a současně vzniknul implementační plán, jak splnit do roku 2013 požadavky, které na nás klade text směrnice.

Implementace směrnice definuje konkrétní způsob, jak naplnit všechny požadavky kladené přijetím směrnice a bezprostředně navazuje na její transpozici. Lhůta pro implementaci směrnice je v případě příloh I a II dva roky a v případě přílohy III pět let v případě metadat. Lhůta začíná běžet od chvíle schválení implementačních pravidel, která budou schvalována v průběhu roku 2008 až 2010.

Zástupci ČR v INSPIRE Committee:
Ing. Jitka Faugnerová, CENIA, česká informační agentura životního prostředí, inspire(at)cenia.cz a RNDr. Eva Kubátová Ministerstvo vnitra, eva.kubatova(at)mvcr.cz. Další kontaktní osobou je Mgr. Lenka Rejentová, CENIA, česká informační agentura životního prostředí, inspire(at)cenia.cz.