KOVIN

KOordinační Výbor pro INSPIRE (KOVIN)
 
Koordinační výbor pro INSPIRE vznikl příkazem ministra životního prostředí č. 32/2010 ze dne 4. listopadu 2010 jako poradní orgán ministra životního prostředí.
Úkoly:

 • implementace INSPIRE
 • hodnocení pokroku  při dosahování globálního cíle implementace INSPIRE
 • analýza výsledků implementace INSPIRE
 • koordinace povinných poskytovatelů prostorových dat

Seznam členů KOVIN k datu 20. 2. 2017
 
V rámci KOVIN fungují i tzv. technické pracovní skupiny (TPS):

 • TPS Metadata, katalogové služby - koordinátor MŽP
 • TPS Interoperabilita, datové specifikace, datová kvalita - koordinátor ČÚZK
 • TPS Geoportály, síťové služby - koordinátor MŽP
 • TPS Legislativa, licence - koordinátor ČÚZK
 • TPS Monitoring, reporting - koordinátor MŽP
 • TPS Finanční dopady implementace - koordinátor MŽP
 • TPS Vzdělávání - koordinátor CAGI
 • TPS Strategie - koordinátor MŽP


- členství v TPS je otevřené všem i soukromým subjektům, o členství se můžete přihlásit na kovin@cenia.cz
- kromě již vytvořených skupin mohou podle potřeby vznikat i další pracovní skupiny s jiným zaměřením
- dokument zakládající technické pracovní skupiny pod KOVIN

Strategie pro implementaci INSPIRE v České republice
 
Pro účelnou implementaci INSPIRE v České republice je od začátku r. 2014 vytvářená národní strategie implementace INSPIRE. Tato strategie je v rámci České republiky základním dokumentem pro realizaci požadavků vyplývajících ze Směrnice INSPIRE.
Cílem implementace je vytvořit, udržovat a rozvíjet infrastrukturu pro prostorové informace INSPIRE. Implementace Strategie by měla zajistit jednodušší přístup k většímu množství datových zdrojů a  jejich využívání různými skupinami uživatelů.
Hlavním důvodem pro tvorbu Strategie je zajištění efektivního vynakládání prostředků při plnění požadavků Směrnice INSPIRE na národní, regionální i lokální úrovni tak, aby vznikla národní infrastruktura prostorových informací INSPIRE jako součást infrastruktury evropské, a aby tato národní infrastruktura byla vhodným podpůrným nástrojem pro tvorbu politik v oblasti životního prostředí.
Podkladem pro připravovanou strategii jsou Základní teze strategie implementace INSPIRE, schválené 18. června 2014 vedením Ministerstva životního prostředí.
V červnu 2015 vedení Ministerstva životního prostředí schválilo Strategii implementace INSPIRE. Strategie byla vytvořena ve spolupráci orgánů veřejné moci a organizací zastoupených v Národním koordinačním výboru pro INSPIRE (KOVIN), poradním orgánu ministra životního prostředí.