Povinný poskytovatel

Povinným poskytovatelem, v zákoně 380/2009 Sb. označený jako povinný subjekt, jsou:

  1. správní úřady a jiné organizační složky státu a orgány územních samosprávných celků,1)
  2. právnické nebo fyzické osoby, které na základě zvláštních právních předpisů vykonávají v oblasti veřejné správy působnost vztahující se přímo nebo nepřímo k životnímu prostředí,2)
  3. právnické osoby založené, zřízené, řízené nebo pověřené subjekty uvedenými v bodech 1 a 2, jakož i fyzické osoby pověřené těmito subjekty, které na základě právních předpisů nebo dohody s těmito subjekty poskytují služby, které ovlivňují stav životního prostředí a jeho jednotlivých složek (dále jen "pověřená osoba")

Obce, městské obvody statutárních měst a městské části hlavního města Prahy jsou povinny poskytovat prostorová data pouze, pokud jim jejich tvorbu ukládá zvláštní právní předpis.

Všechny tyto subjekty mají ze zákona povinnost zpřístupňovat sady prostorových dat odpovídající alespoň jednomu z témat přílohy I až III směrnice 2007/2/ES, které sami vytváří nebo si nechávají vytvářet pro účely výkonu veřejné správy. Držitelů kopií prostorových dat se netýká povinnost poskytovat prostorová data. Všechna prostorová data musí být opatřena platnými metadaty a musí splňovat všechny požadavky v implementačních pravidlech INSPIRE. Povinný poskytovatel může přes geoportál zpřístupnit i jiné sady prostorových dat, než která vyžaduje směrnice, musí ovšem splňovat všechny technické požadavky stanovené v implementačních pravidlech INSPIRE. Povinný poskytovatel může tedy zároveň vystupovat i jako ostatní poskytovatel.

Kromě svých prostorových dat může poskytovatel zpřístupnit také své síťové služby (vyhledávací, prohlížecí, stahovací a transformační služby), které opět musí splňovat všechny technické požadavky z implementačních pravidel INSPIRE. Nicméně pro zpřístupnění svých dat může poskytovatel využít síťové služby geoportálu, kde se o splnění technických požadavků stará provozovatel geoportálu, tedy Ministerstvo životního prostředí.

Sady prostorových dat jsou uživateli zpřístupňovány na základě licenční smlouvy a bez podání žádosti!

Povinnosti povinných subjektů ze zákona 123/1998 Sb.

1) Například zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
2) Například zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.