Metadata

INSPIRE se zabývá nejen metadaty pro prostorová data ale také metadaty pro služby. Implementační pravidla popisují obsah a strukturu metadat pro data z témat v přílohách I, II a III směrnice.

Konečná verze IP byla schválena 14.5.2008. Jejich česká verze vyšla v Úředním věstníku Evropské unie na začátku prosince a v platnost stoupila 24.12.2008. Pro data z témat příloh I a II budou muset být metadata v souladu s těmito pravidly do dvou let. Pokud jsou data z témat přílohy III, budou muset být metadata v souladu s pravidly do pěti let od vstoupení v platnost.

Na stránkách Evropského INSPIRE geoportálu je dostupný editor metadat, který lze pro jejich tvorbu použít. Od ledna 2011 je také přístupný editor metadat na Národním geoportálu.

Nařízení o metadatech CZ
Nařízení o metadatech EN
Pokyny k Nařízení o metadatech
Oprava tiskové chyby v Nařízení

Všechny související dokumenty