Články

Služby prostorových dat – dodatky k nařízením a technické pokyny k připomínkování

Služby prostorových dat (Spatial Data Services, ve zkratce SDS) a s nimi související služby umožňující spuštění služeb (Invoke Services) jsou poslední částí INSPIRE, která ještě není zakotvena v doprovodných Nařízeních ke Směrnici. Protože služby prostorových dat mají souvislost se síťovými službami a zároveň s daty, není pro ně vytvořeno samostatné nařízení, ale dojde k novelizaci dvou již platných nařízení. Prvním z nich je Nařízení 1089/2010 (Interoperabilita dat a služeb - poslední verze, která je nyní postoupena Evropskému parlamentu ke schválení), druhým pak Nařízení 976/2009 (Síťové služby). Zároveň je vydána další verze technických pokynů.

K připomínkám byly zaslány jen novelizované části již platných nařízení. U Nařízení pro interoperabilitu dat a služeb jsou tyto novelizované části navíc rozděleny na novelizované úvodní části a úplně nové přílohy V-VIII. Pro Nařízení o síťových službách je k dispozici tento dokument, jedná se v podstatě o úpravu jedné věty. Pro připomínky a komentáře použijte tuto tabulku.

Nová verze technických pokynů ke službám prostorových dat a službám umožňujícím spuštění služeb je dostupná zde, připomínky a komentáře zasílejte v této tabulce.

Pokud budete připomínkovat všechny dokumenty, stačí zaslat tabulku jednu a ve sloupci č.2 napsat před číslo kapitoly/obrázku zkratku DSS pro interoperabilitu dat a služeb, NS pro síťové služby, TG pro technické pokyny.

Všechny tyto dokumenty je nyní možné do 11.9.2013 připomínkovat. Tabulky s připomínkami (i v českém jazyce, zajistíme jejich překlad) nám zasílejte opět na email inspire@cenia.cz.

Všem zúčastněným předem děkujeme za spolupráci!